top of page

Põhikiri

Üldsätted.

Eesti Klaveriõpetajate Ühing (edaspidi EKÜ) on kutseliste klaveriõpetajate ja pianistide ühendus. Ühing on 1989. aastal asutatud Eesti Klaveriõpetajate Ühingu töö jätkaja. EKÜ on 1991. aastast Euroopa Klaveriõpetajate Assotsiatsiooni (EPTA) liige kõikide sinna juurde kuuluvate õiguste ja kohustustega.

EKÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kelle õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

EKÜ-l on iseseisev arve ja pitsat pealdisega Eesti Klaveriõpetajate Ühing (EPTA Estonia).

EKÜ asukoht on Tallinn ja postiaadress Tatari 13, 10116 Tallinn.

EKÜ juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.

EKÜ eesmärgid.

EKÜ:

koondab, edendab ja esindab klaverimängualast tegevust Eestis, aitab kaasa klaverimängu õpetamisele ja propageerimisele;
korraldab erialast koolitust, kontserte ja muusikaüritusi (festivalid, meistrikursused, konkursid, seminarid jms);
toetab võimaluse korral ühingu liikmete osavõttu rahvuslikest ja rahvusvahelistest muusika-alastest ettevõtmistest ning aitab kaasa noorte klaverimängijate tutvustamisele nii kodu- kui ka välismaa kuulajate ees;
toetab eesti interpretatsiooni ja klaverimetoodika ajaloo jäädvustamist;
seisab oma liikmete loominguliste ja kutsealaste huvide ja õiguste eest.

Oma eesmärkide elluviimisel teeb EKÜ koostööd:

Eesti Muusikanõukoguga;
Eesti Interpreetide Liiduga;
Eesti Muusikakoolide Liiduga;
Eesti Heliloojate Liiduga;
kontserdiorganisatsioonidega;
muusikaõppeasutustega;
meediaorganisatsioonidega;
kirjastustega.

EKÜ liikmed.

EKÜ liikmeks võivad olla klaveriõpetajad ja klaverikunstnikud, kes oma erialase või ühiskondliku tegevusega aitavad kaasa EKÜ eesmärkidele ja tunnistavad käesolevat põhikirja. EKÜ liikmeskonda võivad peale tegevliikmete kuuluda ka auliikmed, kelleks on suurte teenetega muusikud.

EKÜ liikmeks võetakse soovi ja kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega. EKÜ auliikmed määrab EKÜ juhatus.
EKÜ liikmed tasuvad liikmemaksu, mille suuruse kehtestab juhatus. EKÜ auliikmed on liikmemaksust vabastatud. Üle 70-aastased liikmed on liikmemaksu tasumise kohustusest vabastatud.

EKÜ liikmel on õigus:

võtta osa kõigist EKÜ üritustest;
valida EKÜ juhtorganeid;
olla täielikult informeeritud EKÜ tööst;
moodustada EKÜ piirkondlikke ühendusi;
EKÜ-st omal soovil lahkuda.

EKÜ liige on kohustatud:

järgima põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;
tasuma liikmemaksu kehtestatud suuruses ja korras;
hoiduma tegevusest ja vältima käitumist, mis võiksid kahjustada EKÜ mainet.

EKÜ liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel EKÜ-st välja astuda. EKÜ-st väljaastumine toimub juhatuse otsusel.
EKÜ liige arvatakse EKÜ-st välja surma korral. Juhatusel on õigus EKÜ liige ühingust välja arvata juhul, kui ta ei ole tasunud viimase kolme aasta liikmemaksu.
Juhatuse otsusel võib isiku EKÜ liikmeskonnast välja arvata, kui ta ei täida põhikirja nõudeid või on kahjustanud EKÜ mainet või on esitanud EKÜ-sse astumisel ebaõigeid andmeid, mistõttu tema vastuvõtmine ei olnud õiguspärane.
Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata EKÜ üldkoosolekule seadusega ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Liikme väljaarvamisel EKÜ-st liikmemaksu ei tagastata.

EKÜ juhtimine.

EKÜ kõrgeim organ on EKÜ üldkoosolek (edaspidi üldkogu), mis kutsutakse kokku siis, kui ühingu huvid seda nõuavad, aga mitte vähem kui 1 kord kolme aasta jooksul. Üldkogu kokkukutsujaks on juhatus. Üldkogu toimumisaeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele vähemalt 7 päeva enne selle toimumist. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest. Kui juhatus seda ei tee, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. 
Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab vähemalt 1/5 EKÜ liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga ning uus üldkogu on otsustusvõimeline olenemata üldkogul osalenud liikmete arvust.
Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema EKÜ liikmest esindaja kirjaliku volikirja alusel.
Üldkogu otsused võetakse vastu koosolekul osalenud liikmete lihthäälteenamusega, v.a. põhikirja muutmine ning EKÜ tegevuse lõpetamine või ühinemine või jagunemine, mille puhul on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 üldkogul osalenud liikmetest ja esindajatest.

EKÜ üldkogu:

määrab EKÜ tegevuse põhisuunad
võtab vastu põhikirja, teeb selles muudatusi ja täiendusi
määrab ja kutsub tagasi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed
otsustab EKÜ tegevuse lõpetamise, ühinemise, jagunemise.
Üldkogude vahelisel perioodil juhib EKÜ tegevust juhatus, mis on aruandekohustuslik üldkogu ees.
Juhatus määratakse üldkogu poolt 7–9-liikmelisena ning tema volituste tähtaeg on kolm aastat.
Juhatus peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord poolaastas. Juhatus on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamusega.
Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EKÜ-d kõikides õigustoiminguis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

EKÜ juhatus:

konkretiseerib EKÜ tegevussuunad;
otsustab EKÜ liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise;
määrab EKÜ auliikmed
võib määrata auhindu ja stipendiume EKÜ eesmärkidega seotud väljapaistva tegevuse eest
valmistab ette ja kutsub kokku EKÜ üldkogu;
sõlmib ja lõpetab töölepinguid;
kinnitab eelarve ja majandusaasta aruande, koostab raamatupidamise aastaaruande;
otsustab EKÜ varade kasutamise ja käsutamise küsimused;
tagab üldkogu otsuste täitmise;
otsustab teisi EKÜ tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu üldkogu ainupädevusse.

EKÜ tegevuse majanduslik alus.

EKÜ saab materiaalsed vahendid oma eesmärkide elluviimiseks:
ürituste korraldamisest;
toetustest;
sponsoritelt;
kingitustest;
liikmemaksudest;
oma väljaannete müügist.
Järelvalvet EKÜ tegevuse seaduslikkuse ja põhikirjale vastavuse üle teostab üldkogu poolt kolmeks aastaks määratud revisjonikomisjon, mis on aruandekohustuslik üldkogu ees.
EKÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine.
EKÜ ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkogu mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
EKÜ tegevuse lõpetamiseks määrab üldkogu likvideerimiskomisjoni ja selle volituse tähtaja.
Likvideerimiskomisjonil on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
Likvideerimiskomisjon lõpetab EKÜ tegevuse, nõuab sisse võlad, müüb vara, rahuldab võlausaldajate nõuded ja jaotab pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara vastavalt üldkogu otsusele. Pärast likvideerimise lõpetamist esitab likvideerimiskomisjon avalduse EKÜ registrist kustutamiseks.
EKÜ ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alustel ja korras.


Käesolev põhikiri on
kinnitatud EKÜ üldkogu poolt 
25.10.2010

bottom of page